Doel

Er bestaan veel initiatieven gericht op bijzondere, gezellige of leerzame momenten voor kinderen en volwassenen. Stichting A-wareness draagt deze initiatieven een warm hart toe.

In de statuten van de Stichting A-wareness is het doel als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel:
a. het geldelijk dan wel op (elke) andere wijze ondersteunen van lokale, regionale en interregionale maatschappelijke projecten opgezet of ten uitvoer gelegd in de nabije omgeving van een vestiging, locatie dan wel woonplaats van een medewerker van de besloten vennootschap Royal A-ware of één van haar dochtervennootschappen
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aan door het bestuur van de stichting, overeenkomstig deze statuten goedgekeurde, maatschappelijke projecten ter beschikking stellen van gelden, goederen, kennis en of andere diensten waaronder mede begrepen het ter beschikking stellen van vrijwilligers

Keten met Kaas

Stichting A-wareness heeft een spel ontwikkeld waarmee kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met de kaasketen. Nieuwsgierig, kijk op www.ketenmetkaas.nl.